SIDAM (Smart Infrastructure Device Asset Management) skal ivareta samtlige komponenter i målepunktet og sørge for kvalitetssikring i forhold til utlevering av utstyr, montasje, og oppfølging i form av kontroller. Alle komponenter som det er behov for kvalitetskontroll eller oppfølging på kan legges inn i systemet. SIDAM er en skyløsning, noe som muliggjør kommunikasjon med andre systemer.
Avtalen innebærer at MeterTech håndterer og kvalitetssikrer målerutstyr og at utstyret er korrekt i henhold til krav og historikk, både ved utlevering og montasje. Den vil bidra til god kvalitet på målinger og dermed støtte TrønderEnergi i å opprettholde nøyaktighet på disse.

– Vårt valg av MeterTech ble gjort etter en gjennomgang av flere systemer, MeterTech sin løsning viste seg å være den beste i forhold til våre behov. Avtalen omfatter også Justervesenets stikkprøveordning. Her har vi tidligere hatt et samarbeid og har vært meget fornøyd med MeterTech sin håndtering av dette, sier Roar Skauge fra TrønderEnergi.

Avtalen er den første på MeterTech AS sitt nye komponentregister. Vi tror flere og flere vil se nytteverdien av å samle komponentene i et register og å ha full oversikt over trafoer, mellomkoblere, målere, kommunikasjonsmoduler, kommunikasjonskort, antenner, antennekabler og konsentratorer i samme register.
Systemet omfatter både el-målere i distribusjonsnett og regionalnett i tillegg til fjernvarmemålere. Skulle nettstrukturer eller krav endres i fremtiden vil dette forenkle oppdateringen.

– FDV Track har tidligere blitt benyttet som stikkprøvesystem for samtlige e-verk i Norge og har blitt grundig gjennomgått av Justervesenet angående funksjonalitet og pålitelighet. Vi ser frem til å utvikle databasen videre i samarbeid med TrønderEnergi, sier Frank Molander i MeterTech.

 

For mer informasjon, kontakt:

Frank Molander, salgssjef, MeterTech AS
E-post: fm@metertech.no
Tlf: (+47) 406 01 144

 
Trond Sundseth, fagansvarlig måling, TrønderEnergi Nett
E-post: trond.sundseth@tronderenergi.no
Tlf.: (+47) 958 06 382

 

Om MeterTech:

MeterTech AS har hovedfokus på nøyaktighet på målere og målerutstyr, både for elektrisitet og fjernvarme. Selskapet jobber med montasje og kontroll av målere, kontroll av målearrangement, rådgivning og innsamling, og kvalitetssikring av måleverdier. Selskapet ble stiftet sent i 2014 og ligger i Trondheim. MeterTech er deleid av Powel og har kontorer i samme bygg. De har åtte ansatte med lang fartstid og erfaring innen målere. For mer info, se www.metertech.no

 

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og distribusjon av energi til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,7 milliarder og vi har ca. 450 ansatte. TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder: FO Produksjon, FO Ny fornybar, FO Handel, FO Kunde og FO Nett. For mer informasjon, se www.tronderenergi.no