Prosjektlederne Therese Troset Engan for Demo Steinkjer og Vidar Kristoffersen for Smart Energi Hvaler understreket at de to demopilotene har bidratt vesentlig for å skaffe til veie et fakta- og empiribasert kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere som skal anskaffe, anvende eller utvikle smartgridteknologier.

– Det betyr et markant skifte i maktbalansen i bransjen, sier Engan. Hun forteller at NTE, der hun er ansatt, har blitt mer bestillingsdyktige mot leverandørene. – Dette er resultater som er direkte overførbart til alle nettselskapene, som kan redusere risikoen i investeringene og stille høyere krav til leverandørene.

Vidar Kristoffersen i Fredrikstad Energi er enig, og legger til: – Prosjektene understreker også betydningen av åpne grensesnitt og standarder. Kravene til sikker kommunikasjon er også ufravikelig.

 

AB_8949-Engan-Kristoffersen_W

250 delegater fra drøyt 100 nettselskaper og leverandørbedrifter fikk presentert resultater fra DeVID-prosjektet av Therese Troset Engan fra NTE (t.v.) og Vidar Kristoffersen fra Fredrikstad Energi.

 

Nettnytte og forbrukerfleksibilitet

De to prosjektlederen gikk i detalj på noen få, utvalgte eksempler på prosjekter som har gitt resultater på Hvaler og Steinkjer, blant annet bruk av data fra målinger av spenningskvalitet og AMS-data opp mot de tradisjonelle, beregnede lastprofilene, og hvordan forbrukerfleksibilitet kan slå ut på effektbehovet.

Spesielt på Hvaler kunne Fredrikstad Energi unngå betydelige investeringer i oppgradering av nett og store komponenter, og heller gjøre mer begrensede tiltak for å bedre spenningskvaliteten i svakere deler av nettet. De konstaterte også at nærmere en tredel av de investeringene de tidligere hadde gjort i distribusjonsnettet var unødvendige eller kunne vært redusert, om de hadde hatt AMS-data tilgjengelig på de tidspunktene.

– Det er særdeles verdifullt for å kunne forvalte selskapets og fellesskapets ressurser optimalt, sier han.

De presenterte også resultatet fra studiet av forbrukerfleksibilitet og testingen av en ny effekttarifff (abonnert effekt), som ga lovende svar. Både på Hvaler og Steinkjer reduserte rundt 90 prosent av de 50 dedikerte kundene makslasten med 12 prosent i gjennomsnitt. Disse resultatene kan ikke uten videre overføres til den store kundemassen, men antyder at det er et betydelig potensial i forbrukerfleksibilitet.

 

AMS-data i planlegging et minimum

– Alt i alt viser forsøkene at bruken av AMS-data i nettplanleggingen bør være et minimum når selskapene vil hente ut nettnytteeffekter. Overvåking av nettstasjoner og funksjonalitet i AMS-målerne er viktig for å effektivisere driften av nettene, understreker Engan. Kristoffersen legger til: – Omlegging til effektbasert tariffering med AMS er virkningsfullt i forhold til utnyttelse av eksisterende kapasitet. Samt i forhold til å legge til rette for nye energitjenester.

 

Les mer om den populærvitenskapelige publiseringen som presenterer resultatene fra DeVID-prosjektet her.

 

DeVID

Et Innovasjonsprosjekt som er delfinansiert av Norges Forskningsråd, gjennom programmet Energix. Prosjektets varighet: 2012–2015.

Hovedmål:

Å bidra til verdiskaping ved hjelp av kostnadseffektive løsninger og økt produktivitet for nettkunder, nettselskap og leverandørindustri. Dette skal skje gjennom utvikling, demonstrasjon og verifikasjon.

Delmål:

 • Utvikle referansearkitektur og use case-beskrivelser som et rammeverk for Smartgrids.
 • Utvikle og teste metoder for hvordan innføring av AMS og instrumentering i nettstasjoner gir muligheter til bedre nettdrift.
 • Utvikle og teste metoder for beslutningsstøtte for planlegging, vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur sett i lys av Smartgrids-løsninger
 • Utvikle metoder for risikovurderinger i forbindelse med informasjonssikkerhet for AMS.
 • Utvikle og teste metoder for etablering og utnyttelse av forbrukerfleksibilitet.
 • Etablere en database for tilgjengeliggjøring av resultat fra prosjektet.

Delmålene understøttes av demonstrasjon i Smart Energi Hvaler og Demo Steinkjer – og gjennom dette gjøre resultatene mer sikre å ta i fullskala bruk

Prosjektansvarlig: NTE Holding

Prosjektleder: SINTEF Energi

Prosjektpartnere:

 • ABB AS
 • Agder Energi Nett AS
 • Aidon
 • Arena SmartGrid Services v/ Trøndelag Forskning og utvikling
 • BKK Nett AS
 • Brady Energy Norway AS
 • Eidsiva Nett AS
 • EnergiNorge
 • Enfo Energi AS
 • eSmart Systems
 • Fredrikstad Energi AS
 • Hafslund Nett AS
 • Helgelandskraft AS
 • Istad Nett AS
 • Lyse Elnett AS
 • NCE Smart Energy Markets v/ Inkubator Halden as
 • Nordlandsnett AS
 • NTE Holding AS (Prosjektansvarlig)
 • NTE Nett AS
 • Odin Media AS
 • Powel AS
 • Prediktor AS
 • SINTEF Energi AS
 • Skagerak Nett AS
 • Statnett SF
 • Stiftelsen SINTEF v/ Institutt IKT
 • Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 • Tieto Norway AS
 • Tiny Mesh AS
 • Troms Kraft Nett AS
 • TrønderEnergi Nett
 • Østfold Fylkeskommune v/ VRI-prosjektet Østfold