Erling Sande, leder for Energi og miljøkomiteen på Stortinget, samt stortingsrepresentant for Senterpartiet:

Hvordan opplever du den politiske viljen til å satse på smartgrid?

– Jeg opplever viljen til smartgridsatsning som stor. Det er klare intensjoner om å effektivisere energibruken vår, gjennom ulike tiltak, deriblant smartgrid. Det er det, utfra mitt synspunkt, stor støtte til i alle partier.

Smartgrid er jo komplekst. Hvordan opplever du at forståelsen, på stortinget, er for hva smartgrid rommer?

– Mange politikere ser mulighetene i smartgrid. Om alle forstår akkurat hvor store muligheter det er, er jeg usikker på. Smartgrid vil styrke oss som forbrukeres mulighet til å styre vårt eget energiforbruk. Det igjen gir fellesskapet store muligheter til å spare energi, gjennom mer effektiv styring. Smartgrid omtales i politiske dokumenter og det er helt klart et ønske om å få dette på plass. Samtidig må vi ikke forhaste oss. Vi må sørge for å få gode tekniske løsninger, vi må «haste varsomt» for å sikre at investeringene er fornuftige og løsningene gode, sier Sande, og tilføyer: – Samtidig skjer det jo mye på dette området allerede i dag.

Hva er dine holdninger til demonstrasjonsprosjekter knyttet til smartgrid?

– Vårt nærmeste redskap for utviklingstiltak i elektrisitetssektoren er Enova, men de er ikke tilpasset denne type demoprosjekter i dag. Vi må drøfte om de bør ha det i framtiden. Det er også andre muligheter for tilrettelegging gjennom for eksempel Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Demoprosjekter er ofte utfordrende når man møter behovet for kapital til gjennomføring av slike prosjekter. Vi ser nå på Enova sin fremtidige rolle, og for eksempel om Enova i fremtiden kan tilrettelegges bedre for å kunne gi en slik type støtte.

 

Ivar Vigdenes, politisk rådgiver i olje- og energi departementet, samt senterpartipolitiker:

Hva skjer på politisk plan når det gjelder smartgrid?

– Det er et stort internasjonalt fokus på smartgrids og det er viktig at også Norge deltar. Clean Energy Ministerial (CEM) er et globalt initiativ på ministernivå der formålet er å fremme utvikling av ren energiteknologi, dele informasjon og beste praksis, og stimulere til en overgang til en renere energiøkonomi. CEM ble initiert av den amerikanske energiministeren, Steven Chu i 2010. Olje og energiministeren representerer Norge, sier Vigdenes.

Han nevner også arbeidsgruppe International Smart Grid Action Network (ISGAN) som skal bidra til internasjonalt samarbeid og koordinering i utvikling av smartgrids.

– Regjeringen er opptatt av at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon og være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi. Forskning og teknologiutvikling er en viktig del av dette.

Hvordan vil du si at det offentliges vilje og evne til nytenkning innen energisystem er?

– Jeg mener at satsningen på AMS viser at det offentlige både har evne og vilje til å tenke nytt, og det skal vi fortsette med, sier Vigdenes.

Han fremhever at innføring av AMS og utviklingen av mer intelligente nettløsninger berører og engasjerer mange aktører, og alle har et ansvar for at vi skal få det til.

– Det gjelder både politikere, reguleringsmyndigheter, forskningsmiljø, energiselskap og teknologiselskap. Det er viktig med et bredt samarbeid for å nå målene og finne de best mulige løsningene. Jeg er derfor veldig glad for at det er opprettet et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Jeg tror senteret vil kunne utgjøre en viktig ressurs i arbeidet med intelligente nett.

På hvilken måte påvirker 20 år med nedbemanning og kutt i energibransjen tankegangen når det gjelder framtidas energisystem?

 Det har vært investert lite i næringen de siste 20 årene. Samtidig har energibransjen blitt flinkere til å utnytte den eksisterende kapasiteten i systemet. Nå skal utbyggingstakten økes betraktelig. Både av hensyn til forsyningssikkerhet og satsningen på fornybar energi. I en periode med stort investeringsbehov og store utfordringer er det viktig å vurdere om nye teknologiske og markedsmessige løsninger kan gi økt investeringsnytte, bedre systemutnyttelse og kanskje også bidra til og redusere investeringsbehovet noe. Jeg mener derfor det er veldig viktig å følge utviklingen av ny teknologi, og nye løsninger som kan bidra til mer effektiv drift, mer fleksibelt forbruk, og lavere CO2-utslipp.

Hvordan er holdningene til demonstrasjonsprosjekter?

– Det er ingen tvil om at det er viktig og teste ny teknologi og nye løsninger. Jeg mener også det er hensiktsmessig at slik testing, og demonstrasjon, koordineres og at man ikke dupliserer arbeid. Når det gjelder finansieringen av demonstrasjonsprosjekter mener vi at dette først og fremst må skje innenfor dagens virkemiddelapparat.