MENY  

Smartgridsenterets Innovasjonspris 2018

Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen. I 2018 er temaet for konkurransen “Foregangsprosjekt som benytter smartgridteknologier for å øke driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i nettet”.

Smartgridprisen for 2018 vil bli tildelt på Smartgridkonferansen 2018, og vinnerne av prisen vil bli invitert til konferansen. Prosjekter på alle nettnivåer vil bli vurdert til å vinne prisen. Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel.

Beskrivelse av smartgridtemaet for 2018

I 2018 ønsker Smartgridsenteret å gi anerkjennelse til gode prosjekteksempler som benytter IKT til å forbedre nettutnyttelse, -kvalitet og -driftskostnader. Smartgridsenteret ønsker å gi oppmerksomhet til prosjekter som adresserer viktige områder innen smartgrid, deriblant:

 • Fleksibilitet: Imøtekomme kundebehov ved å raskt og dynamisk kunne tilpasse nettsystemet til endret produksjon, forbruk, nettstatus, værtype, o.l., samt å tilrettelegge for smart og effektiv integrasjon av produksjonskilder og forbrukerfleksibilitet.
 • Tilgjengelighet: Muliggjøre nettilknytning av alle typer forbruksutstyr og energikilder.
 • Robusthet: Forbedre nettets forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i overensstemmelse med fremtidens krav. I den digitale tidsalderen stilles det strengere krav til nettets oppetid, med færre og mer kortvarige feil. Denne konkurransen vil derfor vektlegge evnen til å raskt og effektivt kunne gjenopprette normal drift etter utfall, som har oppstått fra naturlige eller menneskeskapte hendelser, samt evnen til å forutse fremtidige farer og usikkerheter.
 • Kostnadseffektivitet: Bedre drift, bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur, utsettelse av behovet for nye investeringer i eksisterende infrastruktur, redusert nettap, økonomisk verdi gjennom innovasjon, effektiv energiledelse og teknologinøytral regulering av markedet.

Hvem bør søke?

Smartgridsenteret ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser god kvalitet når det gjelder å forenkle og forbedre forsyningssikkerheten ved hjelp av smartgridteknologi, -systemer og tilnærminger. Det oppfordres til å nominere selskaper og/eller prosjektteam som har implementert – eller implementerer – prosjekter som bruker smartgridteknologi som bidrar til å forbedre eller sikre pålitelighet av elektrisitetstjenester. Et eksempel kan være et prosjekt som benytter et antall smarte nettverksenheter, -systemer eller -tilnærminger for å øke forsyningssikkerheten, for eksempel gjennom sensorer, kommunikasjon og kontrollinfrastruktur, dataanalyse og beslutningsstøtte, opplæringsprogrammer for strømforbrukere, nye standarder og protokoller, sikkerhetstiltak som adresserer internettrusler eller bedriftsarkitektur som brukes til elektrisk nettoperasjon.

Nominasjonsfrist

Nominasjoner må være mottatt innen 01.06.2018, og sendes til Innovasjonspris@smartgrids.no

Evalueringskriterier

Innsendte nominasjoner må sammenfalle med Smartgridsenterets målsetning om å akselerere smartgridutviklingen i Norge, herunder nøkkelaspekter ved policy, teknologi, og relaterte standarder. Nominasjonene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Potensiale (50 poeng) ‐ Forventede resultater av prosjektet, deriblant tilnærming, design, implementering o.l. Dette skal særlig relateres til det smarte nettets innvirkning på pålitelighet (målt etter redusert antall avbrudd eller forstyrrelser, redusert varighet av avbrudd eller forstyrrelser o.l.), samt omfanget av realiserte samfunnsøkonomiske fordeler (f.eks. antall personer som vil oppleve forbedringer o.l.).
 • Økonomisk rasjonale (50 poeng) ‐ I hvilken grad prosjektet eller konseptene som ligger til grunn for prosjektet har klare bevis for direkte eller indirekte økonomiske fordeler, som f.eks. en overbevisende og effektiv business case, redusert økonomisk tap eller utvidelse av verdiøkende tjenester uavhengig av om interessentene er sluttbrukerkunder (bolig, industri, kommersiell), nettselskap, kraftleverandører, produsenter eller andre.
 • Potensiale for kopiering og tilpasning (50 poeng) ‐ I hvilken grad prosjektet har potensiale for kopiering og tilpasning til andre markeder og miljøer, for å forbedre leveringssikkerhet ved hjelp av smarte nett, når det tas hensyn til viktige egenskaper som blant annet gjennomførings-kostnader, rådende regelverk og samarbeidsbehov.
 • Innovasjon (25 poeng) ‐ Innovasjonsgrad.
 • Øvrige gevinster (25 poeng) ‐ Prosjektets resultatnytte; verdiskapning og ikke-økonomiske fordeler (direkte eller indirekte) over ett eller flere samfunns-, miljø-, helse- og sikkerhets-områder, eller en annen dimensjon som ikke vurderes i kriteriene ovenfor.

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon

 1. Tittel på prosjektet.
 2. Kort beskrivelse av prosjektet, som inneholder hovedmål, omfang, viktige implementeringsegenskaper og sentrale resultater, samt hvordan prosjektet relaterer seg til årets tema.
 3. Bakgrunn og implementering, som beskriver kontekst, samt prosjektets formål, tilnærming og metodikk knyttet til bruk av smarte nett for å øke elektrisitetsforsyningens pålitelighet.
 4. Prosjektresultat, som beskriver prosjektets resultater, og hvordan prosjektets egenskaper og resultater måles mot evalueringskriteriene. Dette skal om mulig underbygges av relevante beregninger eller andre resultatindikatorer.
 5. Kontaktinformasjon, som inneholder organisasjonsnavn, prosjekttittel, organisasjonsadresse, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Smartgridsenterets styremedlemmer: