Kraftnettselskapene som er medlem av The Norwegian Smartgrid Centre står bak en felles smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D). Strategidokumentet er lagt ut på www.smartgrids.no

Nettselskapene har adressert et behov for økt koordinasjon av prosjektforslag til fellesfinansiert forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D).

Disse nettselskapene finansierer i tillegg til det offentlige virkemiddelapparatet, en god del av den nasjonale FoU-D-innsatsen som kan bidra til utvikling av ny kompetanse og økt verdiskaping innenfor nettselskapenes ansvarsområder, inklusive grensesnittet mot nettkunder, kraftmarkedet og samfunnet.

Energi Norge AS har i samarbeid med selskapene bak FoU-D strategien, The Norwegian Smartgrid Center og REN AS utarbeidet en prosess for koordinert prosjektutvikling for fellesfinansierte FoU-D prosjekter. Energi Norge AS ved Ketil Sagen innehar rollen som koordinator. De samme selskapene inngår i en ressursgruppe som vil evaluere og gi tilbakemeldinger til de som fremmer forslag til nye fellesfinansierte FoU-D-prosjekter med nettselskapene som finansielle bidragsytere.

Prosjektideene evalueres etter:

Har du forslag til FoU-D prosjekter som du anser kan tilfredsstille de nevnte kriteriene og som du vil invitere norske nettselskap til å bidra med egenfinansiering og/eller egeninnsats på, så inviteres du til å sende prosjektforslag til Ketil Sagen i EnergiNorge innen 1. mai. Forslagsstillere vil inviteres til å fremme sitt forslag for ressursgruppen 7. mai.

Prosjektforslaget skal være beskrevet kort i en powerpoint på maksimalt 2 foiler per prosjekt. Beskriv kort utfordring, målsetning, nytteverdi, varighet og budsjett/finansiering.

Basert på ressursgruppens anbefalinger, vil forslagsstillere inviteres til å fremme et bearbeidet prosjektforslag til Kjetil Sagen innen 1. juni. Disse forslagene sendes så samlet til nettselskap med invitasjon til å sende i retur intensjonserklæring om deltakelse innen 1. september.