Utviklingen innenfor smarte nett skyter fart både i Norge og internasjonalt. I løpet av de nærmeste årene skal rundt 2,5 millioner strømmålere i Norge byttes ut med smarte målere hvor forbruket meldes inn automatisk.
I USA er det en rivende utvikling innenfor smarte nett – bare i California har et av de største energiselskapene, PG&E, installert 9,5 millioner smarte målere. I Europa skal 80 % av el‐målerne i alle EU‐land være byttet ut med smarte målere innen 2020.

Betydelig større datamengder

Smarte målere gir kundene mulighet til å delta i kraftmarkedene på helt nye måter, slik at forbruket i betydelig større grad kan styres etter prisene. De nye målerne vil også bidra til utvikling av helt nye produkter og tjenester. For første gang vil mindre sluttkunder kunne delta direkte i kraftmarkeder som til nå har vært forbeholdt aktører i engrosmarkedet.

Overgang til smarte målere vil kunne gi bedre kundeservice, reduserte energikostnader og klimautslipp, og mer effektiv nettdrift. For å kunne oppnå disse fordelene er det imidlertid nødvendig med helt nye IT‐systemer som er i stand til å bearbeide betydelig større datamengder og blant annet gjennomføre tilhørende analyser helt ned til sann tid. Disse nye behovene medfører at nye systemer basert på ny teknologi vil måtte utvikles.

Bygger på forskning, støttes av Innovasjon Norge

SFE, FEAS og eSmart har deltatt i flere forskningsprosjekter i regi av NCE (Norwegian Center of Expertise) – Smart Energy Markets i Halden, VRI i Østfold, Norwegian Smartgrid Center og SINTEF i Trondheim. FoU‐ resultater fra disse prosjektene har vært med på å legge grunnlaget for dette nye samarbeidet mellom partene hvor de ovennevnte nye behovene vil dekkes gjennom utvikling av nye systemer basert på ny teknologi. eSmart Systems har også jobbet tett sammen med Innovasjon Norge i San Francisco/Palo Alto for å etablere et best mulig teknologifundament gjennom et nært samarbeid med noen av verdens fremste teknologileverandører. Målsetningen er å videreforedle forskningsresultatene til kommersielle produkter for smarte nett både i Norge og internasjonalt.

Norges fremste prosjekt innenfor smarte nett – Smart Energi Hvaler – hvor alle målere er erstattet med smarte målere, vil benyttes som pilot for de nye IT‐systemene som utvikles innenfor nettdrift og kundetjenester. På samme måte vil SFE bli pilotkunde innenfor virksomhetene knyttet til kraftsalg og produksjon.

Innovasjon Norge støtter utviklingsarbeidet gjennom en IFU‐kontrakt (Industriell Forsknings‐ og Utviklingskontrakt)

Samarbeid gir store muligheter

– Endringene som kommer i energibransjen gjennom innføringen av smarte nett rokker ved strukturen i bransjen over hele verden. De etablerte forretningsmodellene er i spill, og vi vil se store endringer det

nærmeste tiåret. FEAS Nett er opptatt av å være med på å forme utviklingen, og med innføring av smarte målere er det avgjørende å kunne benytte de enorme datamengdene til ytterligere effektivisering og kostnadsreduksjoner, sier Eilert Henriksen, leder av FEAS Nett. – Vi ser derfor med stor forventning frem til samarbeidet med eSmart Systems om utvikling av fremtidens IT‐løsninger.

– Nye IT‐løsninger kan gi en svært god plattform for å møte de utfordringene og mulighetene kraftnæringens fremtid byr på. På den ene siden skal vi mellom annet håndtere stadig mer uregulerbar kraft i systemet, og på den andre siden ønsker vi å gi kundene nye og bedre opplevelser i møtet med oss som kraftleverandør. Vi har tro på at samarbeidet med eSmart Systems vil medføre at våre fremtidige og nye behov for IT‐løsninger dekkes på en fremtidsrettet og fleksibel måte, sier Terje Gjengedal, konsernsjef for SFE.

– ERCOT markedet i Texas er et åpent og spennende marked som likner mye på den Nordiske markedsmodellen. Samarbeidet med eSmart Systems rundt integrasjonen av deres Demand Response løsninger for aktører i ERCOT og andre amerikanske markeder vil bli svært spennende, sier Cade Burks, leder for Big Data Energy Services

– Innovasjon Norge har i mange år bidratt til utviklingen av IT‐miljøet i Halden og Østfold gjennom programmene Arena og NCE, og er svært godt fornøyd med at det nå utkrystalliserer seg innovative markedsrettede utviklingsprosjekter fra dette miljøet. Ved å utvikle teknologi for morgendagens kraftmarked tar partene stor risiko og satser ambisiøst i et internasjonalt og krevende marked. Vi har stor tro på prosjektet og forventer at det skal danne grunnlaget for betydelig kompetansebasert verdiskaping i Norge, sier Vidar Dramstad, spesialrådgiver ved Innovasjon Norge.

– eSmart Systems springer ut fra det svært livskraftige IT‐ og energimiljøet i Halden. Ulike selskaper fra dette miljøet, som samarbeider tett gjennom næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, har flere ganger tidligere gjennomført utvikling av IT‐systemer for energibransjen fra konsept til ferdig kommersielt produkt for markedet i Norge og internasjonalt. Vi er svært glad for å kunne samarbeide med SFE, FEAS og Innovasjon Norge i denne sammenhengen. IFU‐kontrakten bekrefter nok en gang Halden‐miljøets konkurransekraft i Norge og internasjonalt, sier Knut H. H. Johansen, administrerende direktør, eSmart Systems AS.

Om Fredrikstad Energi AS

Fredrikstad Energi AS er et energikonsern med fokus på distribusjon av el gjennom FEAS Nett, kraftsalg og entreprenørvirksomhet. Hovedkontoret ligger i Fredrikstad, og selskapet er eiet av Fredrikstad kommune og Fortum.

Om Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi produserer, distribuerer og omsetter kraft. Konsernet har 260 ansatte, og omsatte i 2012 for 1,16 mrd kroner. Hovedkontoret ligger på Sandane i Gloppen kommune.

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å utløse bedrifts‐ og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet.

Om Big Data Energy Services

Big Data Energy Services, et Texas basert tjeneste og integrasjonsselskap som har spesialisert seg på energitjenester som Demand Response, Load Forecasting og Big Data Analytics.

Om eSmart systems AS

eSmart Systems leverer en helt ny generasjon IT‐systemer til aktørene i energimarkedet, hvor effektiv bruk av energimarkedet i en smart grid‐sammenheng står sentralt. eSmart systems bygger på mer enn 20 års erfaring i utvikling og leveranser av IT‐systemer til energiselskaper i Norge og utlandet, hvor håndtering av store mengder data og virksomhetskritiske transaksjoner har vært sentralt.

Kontaktpersoner:

Fredrikstad Energi AS: Trond Andersen, CEO Mob: +47 414 49 439
Sogn og Fjordane Energi AS: Terje Gjengedal, Group Director Mob: +47 911 78 799
Innovasjon Norge: Vidar Dramstad, Special Advisor Mob: +47 952 11 145
Big Data Energy Services Inc: Cade Burks, President Mob: +1 832 661 9127
eSmart Systems AS: Knut H. H. Johansen, CEOKnut E. Gustavsen, Deputy CEO Mob: +47 909 81 318Mob: +47 918 66 530