Erfaringer fra AMS utrullinger i ulike land diskuteres i AMI Eksempelboken fra ISGAN. Hvordan engasjere og informere kundene er en av flere kritiske kompenentene for et vellykket AMS utrulling som diskuteres.

Noen land melder om at man bør utøve forsiktighet i å kommunisere til kundene en sterk forventning om direkte fordeler og besparelser. Dette fordi det i enkelte tilfeller har vist seg at strømregningen har økt sammenlignet med tiden før de smarte målerne ganske enkelt fordi man får mer nøyaktig registrering av strømforbruket enn det de gamle metodene med avlesning av telleverket i sikringsskapet med jevne/ujevne mellomrom har gitt.

Den andre grunnen til å ikke skru opp forventningene knyttet til fordelene ved AMS er at hva man får av besparelser basert på utrulling av smarte målere avhenger av kundenes adferd, preferanser og villighet til å agere på en nøyaktig og mer sanntidsbasert informasjon om strømforbruk og priser på strøm.

Det er ikke på noen måter enkelt å skulle forutsi adferden til folk. Å gjøre folk bevisste på energi-vanene basert på sanntidsinformasjon, så vel som gjøre dem oppmerksomme på hvilke muligheten de har til å endre på etterspørselsprofilen over timer i løpet av døgnet, uken og måneden vil ta tid. Dette skal igjen kobles mot hvilke kontrakter de har med egne strømleverandører i dag og en forståelse av hva som er mulig å få til fremover. Dette markedet vil utvikle seg over tid, men besparelsene for kundene på kort sikt kan være vanskelig å påvise, særlig der strømprisene relativt sett er lave.

For nettselskaper kan det være ønskelig å være proaktive og vise til større besparelser som kan komme kundene, nettselskapene og samfunnet til gode ved at man kan unngå å forsterke/oppgradere nettet unødig. Dette fordi de smarte målerne gir nettselskapene mer nøyaktig informasjon om hva den relle belastningen på nettet i et område er og dermed slipper selskapet å sikre seg gjennom å bygge overkapasitet i nettet, eller de ser at de kan gi incentiver gjennom tariffer for folk til å flytte forbruk i høylastperioder som gjør at nettselskapet kan utnytte kapasiteten nettet har i et område mer optimalt. Slike gevinster kan deles mellom kunder og nettselskaper og reflekteres gjennom nettleien.

Business case for AMS diskuteres også i Eksempelboken fra ISGAN.

 

90/60/30-dagers Informasjonsplan ovenfor kundene ved utrulling

ISGAN AMI Eksempelbok peker på at kommunikasjonsmidlene man har til rådighet for å nå kundene kan av og til være vel så viktige som selve budskapet i forbindelse med utrulling av smarte målere. I USA har flere stater funnet ut at en god strategi er å ha kommunikasjonsplan til kundene som er målrettet for en tidsperiode delt i 90/60/30 dager forut for installeringen. Da legger man inn en mulighet til å modne forståelsen hos kundene, enn om man sender et informasjonsskriv til kundene i en runde og ferdig med det.