Utlysning 2016:

Generelle føringer for ENERGIX-prosjekter:

I langtidsplanen for forskning, St.Meld 7 (2014-2015) peker Regjeringen på behovet for å styrke innsatsen på to utvalgte områder:

 • Utvikling av norsk teknologi for å møte verdens klima-, miljø og energiutfordringer,
 • Omstilling til lavutslippssamfunnet.

Dette representerer helt sentrale strategiske føringer for ENERGIX-programmet – og for denne utlysningen.

I Energimeldingen (St.Meld 25 (2015–2016)) peker Regjeringen videre på betydningen av at Forsyningssikkerhet for energi, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng. Bærekraftsperspektivet må integreres i utviklingen av energisystemet og næringslivet fremover. Bærekraftig utnyttelse og bruk av de fornybare energiressursene er det første av ENERGIX hovedmål, og det er ønskelig med flere prosjekter som adresserer bærekraftig utnyttelse av energisystemet.

Energi21 er én av flere viktig premissgivere for energiforskningen. Energi21 la frem sin reviderte strategi i september 2014. Strategien representerer et viktig underlag for prioriteringene i utlysningen og tildeling.

 

Forskerprosjekter energisystem:

Det norske energisystemet i Europa på lang sikt: Tverrfaglige prosjekter som ser på samfunnsvitenskapelige problemstillinger og som studerer det norske energisystemet i Europa på lang sikt. Forskningen skal kunne understøtte offentlige myndigheters behov, ref Energimeldingen  St.Meld 25 (2015–2016).

Følgende tema ønskes spesielt:

 • Søknader innen energisystem der det er behov for å utvikle tverrfaglig kompetanse uavhengig av bransjer og industriaktører. Dette kan særlig gjelde tema veikart til smarte nett, rammer, standarder og markeder for smarte energitjenester.
 • Forskning rundt markedsdesign som kan stimulere til investeringer i et system med stadig økende innslag av fornybar produksjon.

På dette området stilles det krav om brukermedvirkning.

 

Kompetanseprosjekter for næringslivet energisystem:

Søknader på områder som er prioritert av Energi21, veikartet fra EU’s SmartGrids Strategic Research Agenda 2035 (SRA2035) der det eksisterer vesentlige kompetansegap uten kortsiktige muligheter for kommersialisering av FoU-resultatene, vil bli prioritert. Dette kan bl.a. gjelde følgende temaområder:

 • Veikart, rammer, standarder, markeder og IKT for smarte energisystem
 • bygninger og nabolag som intelligente aktører i systemet
 • Industriområder som intelligente aktører i systemet
 • Integrasjon av elektrisk transport, energilagring og balansetjenester
 • Integrasjon mellom ulike energiinfrastrukturer
 • Kraftteknologi for smartere distribusjonsnett
 • Kraftteknologi for smartere transmisjonsnett

Prosjekter som dekkes av ERA-NET Smartgrids vil ikke bli prioritert.

For øvrige tema henvises til ENERGIX-området ”Energipolitikk, økonomi og samfunn”.

 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet energisystem:

Utlysningen er tematisk åpne innenfor de generelle føringene nevnt foran. Ved prioritering mellom søknader vil ENERGIX derfor legge særlig vekt på kriteriene:

 • Innovasjonsgrad
 • Verdiskapingspotensial
 • Realisering av innovasjonen
 • Relevans i forhold til utlysningen (spesielt bidraget til ENERGIX målsetninger)

For å komme i betraktning for finansiering må søknadene dessuten oppnå tilstrekkelig høy karakter på kriteriene:

 • Forskningsgrad
 • Prosjektkvalitet
 • Gjennomføringsevne

Prosjekter som skaper konkrete konkurransefortrinn for søker og er tydelige på verdiskaping vil bli prioritert.

 

For mer informasjon om utlysningen, gå inn på forskningsrådets informasjonssider.