Gjerde utdannet seg først til elektriker, så ingeniør og deretter sivilingeniør før han ble forsker. Han har jobbakgrunn fra Sintef energiforskning og har senere vært  forskningssjef i ABB med ansvar for nye komponenter. Han har de siste ti årene vært knyttet til Statnett, som konsulent, før han nå i høst trådte inn i rollen som forskningsdirektør.

– Jeg har jobbet både på forskningssiden, leverandørsiden og forbrukersiden. Det kommer godt med når man skal forstå helheten og være med på å legge føringer for hele kraftsystemet, overvåkning og drift av det, sier Gjerde.

Gjerde har jobbet med smartgrid i fire-fem år. Han framhever at vi med smartgrid står ovenfor et paradigmeskifte, og han opplever at bransjen er på vei i riktig retning.

– Når markedet ble deregulert måtte nytenkning til. Å snu inngrodde tankeganger tar tid. Men jeg ser en endring siden jeg startet å jobbe med smartgrid. Tankene bak begynner å få feste. Det dannes en felles forståelse for at smartgrid er løsningen som må til for at vi enklere skal kunne integrere fornybar energi i nettet. Nå er alle aktører i energimarkedet involvert i å tenke helt nye løsninger, sier Gjerde.

Statnett skal bygge neste generasjon sentralnett for å sikre en god og sikker forsyning av strøm til alle, sørge for at det er nok kapasitet i nettet for å kunne håndtere ny fornybar energi og legge til rette for verdiskapning.

– Med Smartgrid vil nye verdier skapes, og for å få dette til krever det at vi tenker nytt. Statnett ønsker å være et lokomotiv for utviklingen av Smartgrid i Norge for å kunne være i front og for å bidra positivt til utviklingen av et europeisk kraftnett.


Trenger nye generasjoner

Han mener at dereguleringen har gjort at Statnett har blitt gode til å tenke nytt. Men han er også tydelig på at det er behov for nye krefter.

– Skal vi få dette til må vi få med oss den nye generasjonen studenter. De som skal begynne å jobbe i kraftmarkedet. Vi som er i gemet fra før har fortsatt med oss noe av den gamle måten å tenke på. Utfordringene vi står ovenfor krever nytenkning i hele verdikjeden. Hele bransjen må dra lasset i lag. Også universitetsmiljøet. Vi trenger de hodene som kan tenke nytt.

Gjerde er opptatt av å få fram at teknologier utvikler seg hele tiden, og at når de settes sammen kan de fort komme til å danne en helhet som vi i utgangspunktet ikke hadde forestilt oss.

– Vi kan ta telefonen som et eksempel. Den er utviklet for at folk skal kunne snakke sammen over avstander. Men så kom smartelefonene som har en rekke andre bruksområder og nye tjenester, som helt klart har en verdi. Slik også med smartgrid, det vil være en rekke «apper» knyttet til det, sier han.

Sammensmeltning mellom el-kraft og teknologi. Tanker som var utenkelig for ti år siden.


– Demo er alfa omega

Han mener demonstrasjonsprosjekter er alfa omega. – De nye løsningene vi kommer med skal gi en added value. Demoer er med på å bevise at de utenkelige ideene har en bærende verdi ute i den virkelige verden, sier han, og tilføyer: – Vi klarer oss ikke uten dem.

Statnett satser tungt på demoer. De er i gang med FoU-prosjekt med smartgridtema og vil få hele bransjen til å tenke utenkelige tanker sammen. Han mener Smartgridsenteret en viktig arena hvor folk fra ulike miljøer kan møtes å tenke nytt sammen.

– Det er en unik møteplass. Smartgridsenteret er dessuten en viktig pådriver ovenfor myndighetene. Det er veldig velkomment. Senteret lykkes i å samle både it- og elkraftkompetanse. Det er en møteplass hvor konkurrenter møtes i samme rom. Jeg tror det er sannsynlig at det kommer bilaterale prosjekter ut av det. Jeg mener at det å dele kompetanse gjør alle bedre, sier forskningsdirektør Jan Ove Gjerde.