– Fleksible energisystemer er en forutsetning for omlegging til klimavennlig energi, enten det er bedre overføringsnett eller effektiv lading av elbiler. Når nettselskapene skal gjøre store investeringer på alle nivåer i kraftnettene, trengs både ny teknologi og integrasjon av teknologi i eksisterende systemer, sier Mostue.

Det er forventet en investeringsboom i oppgradering og fornyelse av kraftnett, det såkalte fleksible energisystemet, eller «smarte nett».

– Smartgridsenteret er fornøyd med at fremtidens fleksible energisystem, smartnett, er høyt på listen over anbefalinger fra Energi21. Videre mener vi det er positivt at strategien er konkret på hvilke tiltak som bør settes i verk, sier direktør Grete Coldevin i Smartgrisenteret.

Begge tiltaksområdene som trekkes frem av Energi21 har senteret jobbet aktivt for å fremme:

  • Storskala test- og demonstrasjon av løsninger for smartgrids som også bidrar til å styrke konkurransekraften til teknologileverandørene

  •  Styrke insentiver og rammebetingelser som øker distribusjonsselskapenes innovasjonstakt betraktelig

Energi21 inviterer aktørene til innspill og kommentarer på Høringsutkast

– Vi løfter frem tematiske områder der vi har spesielle forutsetninger og der det er behov for styrket forskningsinnsats. Samtidig vil vi rette oppmerksomheten mot fasen der resultatene skal tas i bruk og danne grunnlag for ny næringsvirksomhet. Vi foreslår derfor å styrke innsatsen i denne fasen, blant annet gjennom kraftigere bruk av såkornkapital, sier Sverre Aam, styreleder i Energi21.

Strategien er tilgjengelig på www.energi21.no Høringsfristen er 22. mai 2014.

Strategien dekker forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 vektlegger åpne og transparente prosesser, og strategiske beslutninger med sterk forankring hos relevante aktører. Energi21 ønsker derfor uttalelser og tilbakemeldinger på anbefalinger gitt i høringsversjonen, gjerne konkrete forslag til endringer med begrunnelser.

De øvrig fire innsatsområdene som løftes frem i Energi21 er solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering.